Annals

Què són els annals?

Els Annals són una publicació del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. Publicada des de 1983, és de periodicitat biennal. Principalment recull estudis d’investigació originals i inèdits de qualsevol disciplina científica o àmbit de coneixement, però també assaigs i articles d’alta divulgació. L’àmbit geogràfic atès per la revista és, especialment, el que correspon a la realitat física i humana de la comarca del Ripollès i els territoris amb trajectòries i característiques confluents.

Les propostes de col·laboració als Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès s’han de fer arribar, dins el termini establert, en suport informàtic per correu electrònic a info@cecripolles.org. Les editores, seguint un sistema de revisió peer review, sotmeten els originals a revisió per part d’experts externs que elaboren un informe escrit en el qual exposen la idoneïtat i si calen o no modificacions menors o majors. La selecció d’aquests experts serà efectuada per les editores, i s’escolliran persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat. L’informe dels experts serà per escrit seguint una pauta d’avaluació i serà presentat en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta. En cas que, passat aquest temps, l’avaluador no transmeti la seva avaluació s’entendrà que, per silenci, aprova sense objeccions l’article i dóna permís per a la seva publicació. Evidentment, es manté l’anonimat d’autor i revisor.

 

Normes de presentació

  • L’original, que ha de ser inèdit i escrit en català, ha d’incloure un resum d'un màxim de 250 paraules, en català i anglès (com a mínim en català). Juntament amb el resum, els articles aniran acompanyats d’entre 4 i 6 paraules clau en català i anglès (com a mínim en català).

  • Els articles van precedits d'un full en què figura el títol, el nom de l'autor/a o dels autors/es, la seva adreça electrònica, una breu ressenya biogràfica i/o professional o acadèmica, d’un màxim de seixanta paraules, i el nom de la institució científica a la qual pertany/en, si escau. El text de l'article —i el resum i les paraules clau — figuren a continuació, en una pàgina nova, per tal de poder garantir una revisió anònima del text.

  • Els originals han de tenir entre 6.000 i 8.000 paraules. No obstant, per motius justificats, en estudis de gran interès, les editores poden valorar la incorporació de textos de major longitud. L'extensió d'altres elements de l'article (gràfics, fotografies, plànols, recerques en curs, ressenyes, exposicions...) no pot superar un terç de l'extensió total de l'article. Aquests elements han de ser originals o d'una qualitat que permeti que siguin reproduïts i perfectament retolats. Han d’anar numerats i comptar un breu peu o llegenda per a la seva identificació. Els aspectes de drets d'autor relacionats amb les il·lustracions han de ser resolts i garantits, si és el cas, per l'autor/a de l'article. Com a recomanació es proposa no superar els 10 elements gràfics / il·lustracions / fotografies, etc.

  • Els originals s'han de presentar d'acord amb les característiques formals següents:

Tipografia

Times New Roman de 12 punts

Interlineat

Un espai i mig d’internlineat -tant el text com les notes-.

Pàgines

Les pàgines han d’anar enumerades consecutivament

Títols

Els títols, també en Times New Roman, han d’estar en nregreta i en un cos de 14 punts.

Notes

Les notes aniran numerades consecutivament

Subratllats

El text s’ha de presentar sense subratllats ni altres marques

  • En el primer enviament dels articles originals, el text no contindrà referències a l'autoria. Les cites o altres informacions que donin peu a conèixer l'autoria del text es poden substituir per 'XXXX' o la paraula 'AUTOCITA'.

  • Les notes i la bibliografia aniran al final de l'article. Cal compondre la bibliografia en format APA (American Psychological Association). La bibliografia està exclosa del recompte de paraules màxim de l’article. Estarà ordenada alfabèticament i es situarà al final del cos de l’article. Així, doncs, la bibliografia s'ha de referenciar d'acord amb els exemples següents:

Monografies

Noguer, E. (2019). Estiuejants, excursionistes i forasters. La història del turisme a la Vall de Camprodon. Figueres: Brau.

Parts de monografies

Noguer, E. (2015). “D’estada estiuenca a visita de caps de setmana. Evolució de l’activitat turística a la Vall de Camprodon”. Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2013-2014, p. 121-147.

Articles publicats en revistes

Camps-Casals N. (2018). Contribució a l’estudi de la gènesi i les fonts d’Eucarístiques de Verdaguer. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 26, 227-244.

Recursos electrònics

Monestir de Santa Maria de Ripoll. (2020). La portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. Recuperat de http://www.monestirderipoll.cat/la-portada/

Articles diari en paper

Remolins, J. (20 abril 2020). Creativitat per reiniciar el turisme. El 9 Nou, p. 16.

Articles diari digital

Matheu, F. (1910, novembre 13). La mort de D. Joseph Thomas. La Font Nova. Recuperat 15 de juliol de 2020. Recuperat de https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandor/viewer.vm?id=0000644052&page=3&search=Thomas&lang=ca&view=premsa

  • Si les referències bibliogràfiques i/o webgràfiques es col·loquen abreujades dins del text, s’han de posar entre parèntesis i s’han de compondre en caixa alta i baixa (és a dir, sense versaletes). Entre l’autor i l’any hi ha d’haver una coma. Exemples: (Noguer, 2019) o (Camps et al., 2014). Si s’inclou la pàgina, ha de seguir l’esquema (Cognom, any: p.). Exemple: (Picola, 1986: 13). En el cas que es faci una cita d'una cita, caldrà seguir la normativa següent. Exemple: (Birba, 1972: 32-38, dins Noguer, 2019: 22).